Välkommen

Välkommen

Formuläret stöds av webbläsarna Chrome, Internet Explorer, Microsoft Edge, Firefox och Safari.

Logga in eller skapa en ny användare, därefter väljer du Stipendium.

Observera!

  • Tecknen < och > får inte användas i något fält i ansökningsformuläret.
  • Varje ifylld flik måste sparas separat innan nästa flik fylls i.

Stiftelsen fölänger vårens ansökningsperiod t.o.m. 15 juni 2020 (tidigare 18 maj 2020).

Welcome

The form is supported by Chrome, Internet Explorer, Microsoft Edge, Firefox and Safari web browsers.

Log in or create a new user, then you can select Stipend.

Note!

  • The < and > characters may not be used in any field in the application form.
  • Each completed tab must be saved separately before filling in the next tab.

The Foundation prolongs the application period until June 15, 2020 (instead of May 18, 2020).